bootstrap 3 nav-tab用法

半兽人 发表于: 2020-11-02   最后更新时间: 2021-03-30 16:39:48  
{{totalSubscript}} 订阅, 1,410 游览
<div class="navtables">
  <ul class="nav nav-tabs">
    <li class="active"><a href="#1" data-toggle="tab">Home</a></li>
    <li><a href="#tt" data-toggle="tab">Profile</a></li>
    <li><a href="#3" data-toggle="tab">Messages</a></li>
  </ul>
  <div class="tab-content">
    <div class="tab-pane active" id="1">
      home..
    </div>
    <div id="tt" class="tab-pane">
      profile
    </div>
    <div id="3" class="tab-pane">
      Message
    </div>
  </div>
</div>

在线运行

更新于 2021-03-30
在线,4小时前登录

查看bootstrap3更多相关的文章或提一个关于bootstrap3的问题,也可以与我们一起分享文章