bootstrap 3 nav-tab用法

半兽人 发表于: 2020-11-02   最后更新时间: 2020-11-02  
<div class="navtables">
  <ul class="nav nav-tabs">
    <li class="active"><a href="#1" data-toggle="tab">Home</a></li>
    <li><a href="#tt" data-toggle="tab">Profile</a></li>
    <li><a href="#3" data-toggle="tab">Messages</a></li>
  </ul>
  <div class="tab-content">
    <div class="tab-pane active" id="1">
      home..
    </div>
    <div id="tt" class="tab-pane">
      profile
    </div>
    <div id="3" class="tab-pane">
      Message
    </div>
  </div>
</div>

在线运行您需要解锁本帖隐藏内容请: 点击这里
本帖隐藏的内容
上一条: bootstrap3文本省略号2行
下一条: 已经是最后了!