Java如何启动多个javaagent?

识趣 发表于: 2021-09-15   最后更新时间: 2021-09-15 23:24:35   6,387 游览

我知道如何用java代理启动一个java程序。

java -javaagent:myAgent.jar MyJavaProgram

但是如果我想添加2个或多个Java代理该如何添加呢?

我试过这样:

java -javaagent:agentA.jar, agentB.jar MyJavaProgram

还有这样:

java -javaagent:agentA.jar agentB.jar MyJavaProgram

但是没有成功。

有没有人能解决我的问题?

感谢。

发表于 2021-09-15

两个javaagent即可:

java -javaagent:agentA.jar -javaagent:agentB.jar MyJavaProgram
识趣 -> 半兽人 2年前

感谢,我怎么就没想到!

你的答案

查看java相关的其他问题或提一个您自己的问题